مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است
𝐈 𝐬𝐚𝐰 𝐲𝐨𝐮
𝐀𝐧𝐝 𝐤𝐧𝐞𝐰 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐈 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐝𝐨
𝐈 𝐡𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐬𝐦𝐨𝐨𝐭𝐡
𝐀𝐧𝐝 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐈 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐦𝐲 𝐦𝐨𝐯𝐞
𝐈 𝐰𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 (𝐚𝐡, 𝐚𝐡)
𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮, 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐲𝐨𝐮 (𝐚𝐡, 𝐚𝐡)
𝐈 𝐰𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮
پیوندها