خب تولدت مبارکککک اوما کامیلاااا

امیدوارم که هر آرزویی داری زود برآورده بشهههه

خیلی دوستت دارممم

ببخشیدد که نمیتونم کاره زیادی واستی بکنم

امیدوارم کههه خوشحال بشیییی 

ولی اینو بدون که تو لایق بهترین ها هستی

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐦𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐫 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝